Regulaminy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM

 

§1 Postanowienia wstępne


1. Regulamin określa warunki zwierania umów z przedsiębiorstwem Michał Banasiuk Sungate, zarejestrowaną w Warszawie (02-777), przy ulicy Stanisława Kulczyńskiego 12 lok. 1, o numerze NIP: 531-162-29-24, zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Organizator opracował i obsługuje Program Partnerski, który umożliwia Partnerowi uzyskiwanie wynagrodzenia za promocję Usług, w skład których wchodzą m.in.:
• Dostarczanie Użytkownikom kompleksowej informacji na temat poszczególnych destynacji podróżniczych, w szczególności za pomocą artykułów podróżniczych i przewodników turystycznych opublikowanych na Portalu,
• Dostarczanie Użytkownikom możliwości dokonania rezerwacji usług, organizowanych przez inne podmioty, poprzez publikowanie na Portalu odnośników do Stron Docelowych oraz przesyłanie tych odnośników do Użytkowników przez Organizatora oraz za pośrednictwem Partnera,
• Prowadzenie strony firmowej Breakplan.com (https://web.facebook.com/breakplancom/) na portalu społecznościowym Facebook.pl, w tym publikacja odnośników do treści podróżniczych, umieszczonych na Portalu.

3. Warunkiem udziału w Programie Partnerskim jest zaakceptowanie przez Partnera postanowień Regulaminu oraz zawarcie Umowy pomiędzy Partnerem a Organizatorem.

4. Kandydat na Partnera będący osobą fizyczną może zawrzeć Umowę na warunkach określonych poniżej, tylko jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Partnera posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawarcie umowy wymaga zgody rodziców, opiekuna lub kuratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłanej na adres: Michał Banasiuk Sungate, ul. Kulczyńskiego 12 lok. 1, 02-777 Warszawa.

5. W przypadku złożenia oświadczenia woli zawarcia Umowy przez osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy braku zgody rodziców, opiekuna lub kuratora umowa nie zostanie zawarta i nie wywoła skutków żadnych prawnych.

6. Niniejszym kandydat na Partnera składa Organizatorowi ofertę zawarcia Umowy na poniższych warunkach:

 

§2 Definicje

 

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Akcja Użytkownika – zestaw czynności wykonanych przez Użytkownika prowadzących do zawarcia Transakcji w Modelu CPL lub Transakcji w Modelu CPS.
Kliknięcie – oznacza zaznaczenie i wybranie przez Użytkownika na odnośnika łączącego przeglądarkę internetową Użytkownika z Portalem lub Stroną Docelową.
Materiały Marketingowe – odnośniki do Portalu lub Stron Docelowych, materiały informacyjne, reklamowe itp., udostępniane przez Organizatora Partnerowi w formie elektronicznej.
Transakcje w Modelu CPL – transakcje w modelu „cost per lead”, polegające na tym, że Partner z tytułu Umowy zawartej z Organizatorem otrzymuje prowizję, wyłącznie gdy Użytkownik:
i) za poleceniem Partnera zaprosi wszystkich swoich znajomych (jednak nie mniej niż 150) do polubienia Strony Firmowej, zgodnie ze sposobem opisanym pod następującym adresem: https://web.facebook.com/help/174333482624856?_rdc=1&_rdr; lub
ii) za poleceniem Partnera wyrazi chęć skorzystania z Usługi, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub
iii) nawiąże kontakt z Partnerem, celem pozyskania informacji na temat danej destynacji podróżniczej, w wyniku którego Partner prześle do takiego Użytkownika odnośnik do odpowiedniej podstrony Portalu, będącej pomocną w uzyskaniu odpowiednich informacji na temat takiej destynacji podróżniczej.
Transakcje w Modelu CPS – transakcje w modelu „cost per sale”, polegające na tym, że Partner z tytułu Umowy zawartej z Organizatorem otrzymuje prowizję, wyłącznie gdy Użytkownik z tytułu zakupionej/zarezerwowanej usługi w całości się rozliczy i z usługi tej skorzysta.
Partner zwany także Wydawcą – oznacza osobę fizyczną lub prawną, z którą Organizator zawarł Umowę.
Portal – strona internetowa, należąca do Organizatora i znajdująca się pod adresem www: www.breakplan.com.
Program Partnerski – model współpracy, mający na celu promocję produktów lub usług Organizatora, poprzez udostępnienie Partnerowi Materiałów Marketingowych przez Organizatora.
Regulamin – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego.
Ruch – jest wyrażeniem zbiorczym, obejmującym prawidłowe Kliknięcia i Transakcje/sprzedaż.
Strona Docelowa – oznacza stronę internetową, należącą do innego przedsiębiorcy i prowadzącą program partnerski, w którym jest zarejestrowany Organizator.
Strona Firmowa – strona firmowa Breakplan.com (https://web.facebook.com/breakplancom/) na portalu społecznościowym Facebook.
Sztuczny Ruch – jest wyrażeniem zbiorczym obejmującym nieprawidłowe Kliknięcia i Transakcje/sprzedaż, których przyczyną może być (na przykład, ale nie wyłącznie) automatyczne załadowanie się strony, oprogramowanie aktualizujące indeksy wyszukiwarek internetowych, roboty internetowe, prośby przesłane za pośrednictwem emaila lub serwisy dyskusyjne typu chatroom (dotyczy tylko bezpośrednich odnośników do Stron Docelowych), generatory skryptów, Kliknięcia nie wygenerowane przez przeglądarki internetowe, Kliknięcia, które nie zostały poprzedzone aktywacją linku przez Użytkownika chcącego połączyć się z daną stroną (dotyczy tylko bezpośrednich odnośników do Stron Docelowych), kupowanie polubień Strony Firmowej.
Tabela Prowizyjna – zbiór stawek prowizyjnych za promowanie przez Partnera Usług i dokonanie Transakcji w Modelu CPL lub Transakcji w Modelu CPS, stanowiąca jeden z Załączników do Umowy.
Transakcja/sprzedaż – oznacza Akcję Użytkownika, w ramach której Użytkownik zostanie połączony za pośrednictwem Partnera z Portalem, Stroną Firmową lub Stroną Docelową i wykona przynajmniej jedną z Transakcji w Modelu CPS lub Transakcji w Modelu CPL.
Umowa - umowa Programu Partnerskiego zawarta pomiędzy Organizatorem i Partnerem, której przedmiotem jest wzajemna współpraca, w ramach której Partner poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem spowoduje, iż Użytkownik dowie się i skorzysta z Usług Organizatora.
Usługa - usługa świadczona przez Organizatora, która promowana jest przez Partnera w ramach Umowy.
Użytkownik - osoba korzystająca z Usług Organizatora.

2. Wyrażenia rodzaju męskiego odnoszą się również do rodzaju żeńskiego i nijakiego, a wyrażenia użyte jedynie w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i na odwrót.

 

§3 Usługa


1. Partner, po zawarciu Umowy i uzyskaniu statusu Partnera może rozpocząć promocję Usług Partnera, w szczególności poprzez dystrybucję Materiałów Marketingowych, w sposób zgodny z poniższym Regulaminem.

2. Dystrybucja Materiałów Marketingowych może odbywać się jedynie poprzez:
• publikację na stronach internetowych, należących do Partnera, za wyjątkiem dystrybucji odnośników do Stron Docelowych,
• publikację na Portalu za pośrednictwem przedstawiciela Organizatora,
• publikację na Portalu, jeżeli Organizator udzielił zgody na tę formę dystrybucji oraz przekazał Partnerowi dane dostępowe do panelu administracyjnego Portalu,
• przesyłanie wiadomości e-mail, za wyjątkiem dystrybucji odnośników do Stron Docelowych,
• wpisy na forach internetowych i grupach dyskusyjnych, za wyjątkiem dystrybucji odnośników do Stron Docelowych.

3. Partner zobowiązuje się do:
• zachowania najwyższej staranności w dystrybucji Materiałów Marketingowych,
• promowania Usług w sposób, mający na celu najwyższą dbałość o dobre imię Organizatora i Portalu,
• nie rozprzestrzenienia Materiałów Marketingowych w sposób masowy,
• nie generowania Sztucznego Ruchu do Portalu oraz Stron Docelowych.

4. Program Partnerski może w dowolnym terminie zostać zmieniony lub zakończony.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, poprawy, zmiany lub rozwiązania Umowy. Partner zostanie poinformowany o wszelkich zmianach tego typu za pośrednictwem emaila. W przypadku, gdy Partner nie zaakceptuje zmian, umowa ulega rozwiązaniu, zaś Partner zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania korzystania z usługi i udostępniania linków do Stron Docelowych.

 

§4 Obowiązki Partnera


1. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją stronę internetową i jej zawartość oraz zobowiązany jest, aby była ona zgodna ze wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

2. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania podjęte w celu realizacji Umowy.

3. Niniejszym Partner zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawnych Unii Europejskiej i krajowych, włączając w to, ale nie wyłącznie dyrektywę 2002/58/EC.

4. Partner oświadcza, że informacje przekazane Organizatorowi i dotyczące jego danych osobowych oraz jego strony internetowej są prawidłowe, kompletne i zostały przekazane zgodnie z prawem obowiązującym Partnera. Partner zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o wszelkich zmianach poprzez przesłanie wiadomości email z taką informacją na adres email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W przypadku, gdy Partner jest przedsiębiorcą, musi przekazać Organizatorowi pełną nazwę firmy, numer z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, uwidoczniony w rejestrze adres siedziby oraz adres do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby oraz numer NIP i REGON.

5. Partner oświadcza, że prawa do wszystkich informacji i utworów na stronie internetowej Partnera należą do Partnera lub, że osoba będąca właścicielem praw do informacji i utworów na stronie internetowej Partnera udzieliła wyraźnego pozwolenia na ich publikację. Partner oświadcza również, że informacje i utwory na stronie internetowej Partnera nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, włączając w to prawa własności intelektualnej, oraz że informacji i utworów tych nie można w jakikolwiek sposób uznać za obraźliwe, niedozwolone lub budzące wątpliwości.

6. Przykładami takich treści są, ale nie ograniczają się tylko do nich, pornografia, rasizm i nienawiść, adware, spyware, Peer2Peer i udostępnianie plików. Partnerowi nie wolno w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać się do generowania Sztucznego Ruchu do Portalu lub Stron Docelowych.

7. Partner zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o jakichkolwiek znanych mu lub budzących wątpliwości przypadkach niewłaściwego lub bezprawnego użycia linków Partnera do Portalu lub Stron Docelowych w jakikolwiek inny sposób.

8. Partner zobowiązany jest do przesyłania na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. wiadomości email, odnośników do for i grup dyskusyjnych oraz zrzutów ekranu, udowadniających podjęcie akcji przez Partnera lub Akcji Użytkownika, będących podstawą do naliczenia prowizji dla Partnera w związku z realizacją postanowień Umowy. Takie wiadomości email, odnośniki do for i grup dyskusyjnych oraz zrzuty ekranu powinny być przesyłane na wyżej wymieniony adres nie częściej niż raz dziennie i nie później niż w dniu, kiedy została podjęta Akcja Użytkownika lub kiedy Partner dokonał czynności, będącej przedmiotem do naliczenia prowizji.

9. Najpóźniej do 7 (siódmego) dnia roboczego każdego miesiąca Partner zobowiązany jest do przesyłania na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. raportu, zawierającego informacje o wszystkich Akcjach Użytkownika lub akcjach podjętych przez Partnera, za które zgodnie z Umową powinna zostać naliczona prowizja. Szablon raportu został przedstawiony w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§5 Obowiązki Organizatora


1. Organizator zobowiązuje się nadzorować i rejestrować generowany przez stronę Partnera Ruch do Portalu i Stron Docelowych, którego wyniki stanowić będą podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia Partnera. Partner wyraża zgodę, iż jedyną podstawą dokonywanych rozliczeń będą dane uzyskane przez Organizatora.

2. Organizator zgromadzi i wypłaci Partnerowi wszystkie należne mu kwoty wynagrodzenia wynikające z realizacji Umowy.

3. Na żądanie Partnera, Organizator prześle na email wskazany przez Partnera zrzuty ekranów dokumentujące prawidłowe wykonanie bądź wskazujące na brak Akcji Użytkownika lub zawarcia Transakcji/sprzedaży, która powinna prowadzić do naliczenia prowizji dla Partnera.

 

§6 Wynagrodzenie


1. Wynagrodzenie jest naliczane zgodnie z Tabelą Prowizyjną dołączoną każdorazowo do Umowy pomiędzy Partnerem i Organizatorem. Tabela Prowizyjna jest określana jednostronnie przez Organizatora i nie podlega negocjacji.

2. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Partnerowi są dokonane Transakcje w Modelu CPL i Transakcje w Modelu CPS. Płatności kwot wynikających z tego raportu dokonywane są elektroniczne na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego punktu.

3. Podatek VAT należny z tytułu świadczonych na rzecz Organizatora usług rozliczany jest przez Organizatora jako ich nabywcę.

4. Partner jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie rozliczeń należności z tytułu wszelkich zobowiązań publicznoprawnych w tym podatków i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu uzyskanych na podstawie współpracy z Organizator przychodów. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie tych rozliczeń. Partner zobowiązuje się do dokumentowania świadczonych usług fakturami VAT albo rachunkami w przypadku gdy nie jest podatnikiem VAT. Partner nie będący podatnikiem podatku VAT jest zobowiązany także do dopełnienia wszelkich obowiązków rejestracyjnych w zakresie VAT w przypadku, gdy wartość sprzedaży Partnera, nie będącego podatnikiem podatku VAT, przekroczy kwotę stanowiącą w złotych równowartość 10 000 euro proporcjonalnie w ciągu roku.

5. Z zastrzeżeniem paragrafu 6.6 i 6.7, wynagrodzenie Partnera z tytułu Transakcji w Modelu CPL wypłacane będzie w okresach miesięcznych, pod warunkiem, że Partner wygeneruje prawidłowy Ruch.

6. Z zastrzeżeniem paragrafu 6.6, wynagrodzenie Partnera z tytułu Transakcji w Modelu CPS wypłacane będzie w okresach miesięcznych za każdą aktywność, za którą Organizator otrzyma płatności od przedsiębiorców, w których programach partnerskich zarejestrowany jest Organizator, pod warunkiem, że Partner wygeneruje prawidłowy Ruch.

7. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi tylko wtedy, jeśli stanowi ono łącznie, z jednego lub kilku miesięcy, kwotę co najmniej 50 zł oraz jeśli Organizator otrzyma od przedsiębiorców w których programach partnerskich zarejestrowany jest Organizator pełną zapłatę za Transakcje w modelu CPS. W przypadku wynagrodzenia nie przekraczającego 50 zł, kwota ta zostanie dodana do kwoty wynagrodzenia za miesiąc następny i wypłacona wraz z tym wynagrodzeniem, pod warunkiem, że na dwa miesiące przed terminem wypłaty Partnerowi będzie przysługiwało łącznie wynagrodzenie w wysokości minimum 50 zł. Zakumulowane sumy nie są powiększane o jakiekolwiek odsetki.

8. Zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią ani nie powinny być traktowane jako zapisy tworzące spółkę lub relacje pracodawca-pracownik pomiędzy Organizator a Partnerem.

9. Wypłata na rzecz Partnera zostanie przekazana bezpośrednio na rachunek bankowy Partnera podany w Umowie.

10. Partner ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszelkich obowiązków, do których jest zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązków podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, w tym za poprawność rozliczeń podatkowych.

 

§7 Odpowiedzialność Organizatora


1. Organizator nie gwarantuje poprawności działania Portalu lub linków do jakichkolwiek Stron Docelowych oraz określonego poziomu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty ani szkody poniesione przez Partnera w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z Umowy, z wyjątkiem szkód wyrządzonych Partnerowi z wyłącznej winy Organizator. Organizator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści i szkody wyrządzone Partnerowi nieumyślnie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady w działaniu Portalu lub Stron Docelowych, przerwy w dostępie do usługi, przypadki naruszenia danych lub utratę danych w systemie przetwarzania informacji, wady w systemie bezpieczeństwa lub wirusy oraz inne szkodliwe komponenty oprogramowania w usłudze Organizatora lub za jakiekolwiek szkody w usłudze, oprogramowaniu Partnera i/lub stronie internetowej Partnera, spowodowane wirusami lub komponentami oprogramowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w udostępnianych przez Partnera Materiałach Marketingowych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy przedsiębiorcy, prowadzący programy partnerskie, w których jest zarejestrowany Organizator, nie wypełniają swoich zobowiązań zgodnie z warunkami tych programów partnerskich, ani w jakikolwiek sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy zawarte bezpośrednio pomiędzy Partnerem a tymi przedsiębiorcami.

 

§8 Okres obowiązywania umowy i warunki rozwiązania Umowy


1. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę i/lub wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Partnera lub uczestnictwo Partnera w Programie Partnerskim, w przypadku, gdy:
• Organizator uzna, że Partner lub zawartość jego strony internetowej jest w jakikolwiek sposób niewłaściwa.
• Partner postępuje nieuczciwie lub bezprawnie w jakikolwiek sposób lub Partner generuje lub usiłuje wygenerować Sztuczny Ruch do Stron Docelowych lub Partner w jakikolwiek sposób narusza jakiekolwiek postanowienia Umowy.
• Partner nie przestrzega powszechnie obowiązującego prawa.
• Partner nie wygeneruje jakiegokolwiek Ruchu przez okres trzech (3) miesięcy.

2. Po wstrzymaniu uczestnictwa Partnera w Programie Partnerskim Partner ma obowiązek niezwłocznie usunąć wszystkie odnośniki do Portalu oraz do Stron Docelowych.

3. O rozwiązaniu Umowy Organizator niezwłocznie poinformuje Partnera emailem.

4. Niniejsza Umowa wygasa niezwłocznie po rozwiązaniu, i od tej chwili Partnerowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie za Program Partnerski.

 

§9 Zabezpieczenie przed roszczeniami


Partner zobowiązuje się zabezpieczyć Organizatora przed jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi lub innymi żądaniami wypłaty odszkodowania wynikającymi z zawartości strony internetowej Partnera lub jakichkolwiek informacji przekazanych Organizatorowi przez Partnera. Partner zrekompensuje również Organizatorowi jakiekolwiek inne szkody lub koszty spowodowane niewłaściwym, niedbałym lub nieuprawnionym wykorzystaniem Programu Partnerskiego Organizatora, jak też problemy techniczne lub utratę danych spowodowaną przez Partnera na stronie Organizatora lub jakiejkolwiek innej stronie, z którą Partner zostanie połączony przez Organizatora.

 

§10 Cesja praw wynikających z Umowy

 

Partner nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy w całości lub części na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Organizator wyrażonej na piśmie. Partner wyraża zgodę na to, że Organizator może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy oraz ujawnić i przekazać informacje dotyczące strony internetowej, adresu email Partnera, itp. jakimkolwiek osobom trzecim.

 

§11 Zgoda na przetwarzanie danych


Partner wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Partnera, jak też na przesyłanie biuletynu Organizatora itp. na adres email Partnera, a także przetwarzanie informacji przekazanych przez Organizatora w celach marketingowych.

 

§12 Wykonalność Umowy


W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub jej część w jakimkolwiek zakresie straci ważność lub stanie się niewykonalna, Strony uzgodnią wszelkie niezbędne poprawki do Umowy w celu realizacji interesów i celów Stron o przeważającym znaczeniu w momencie wykonywania Umowy.

 

§13 Prawa własności intelektualnej


Organizator jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków handlowych, praw własności intelektualnej, wiedzy specjalistycznej lub jakichkolwiek innych praw związanych z Portalem, Usługą i Programem Partnerskim. Na mocy niniejszej Umowy Partner nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem prawa do wykorzystywania linków do Portalu i Stron Docelowych zgodnie z warunkami Umowy.

 

§14 Prawo


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność programu afiliacyjnego Organizatora z prawem w państwach innych niż Polska. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność wykorzystania programu partnerskiego zgodnie z prawem, w przypadku, gdy Partner wykonuje postanowienia Umowy w państwie innym niż Polska lub gdy strona internetowa Partnera znajduje się na serwerze w państwie innym niż Polska.
2. Niniejsza umowa podlega, i została sporządzona zgodnie z prawem polskim.
3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą starań, by rozwiązać je w drodze mediacji.
4. W celu rozpoczęcia mediacji jedna ze stron musi przesłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie z prośbą o rozpoczęcie mediacji zgodnie z tym paragrafem. Mediacje rozpoczną się nie późni
5. ej niż 28 (dwadzieścia osiem) dni po przekazaniu zawiadomienia.
6. W przypadku sporu, co do którego strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia w ciągu 14 (czternastu) dni od przekazania zawiadomienia, zgodnie z ust. 4 powyżej, każda ze stron ma prawo wystąpić do właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Organizator sądu powszechnego z żądaniem rozpoznania sporu.
7. W zakresie zobowiązań wynikających z Regulaminu lub Umowy Strony podlegają jurysdykcji sądów polskich.

 

§15 Postanowienie końcowe


1. Partner jest zarejestrowany w Programie Partnerskim jedynie pod warunkiem i od momentu skutecznego zawarcia Umowy z Organizatorem.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez kandydata na Partnera, w związku z tym, że liczył on na zawarcie Umowy z Organizatorem. Wszelkie koszty jakie poniósł kandydat na Partnera w związku ze złożeniem powyższej oferty oraz innymi czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy na powyższych warunkach, obciążają wyłącznie kandydata na Partnera i odpowiedzialność za nie nie może być przeniesiona na Organizatora.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1. SZABLON RAPORTU

 

Akcja Użytkownika Użytkownik Data Wielkość prowizji Uwagi
Zaproszenie znajomych do polubienia Strony Firmowej        
Kontakt na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        
Kliknięcie odnośnika do podstrony Portalu        
Transakcja w Modelu CPS        
itd.