Bułgaria

BułgariaPolityka wjazdowa

Przepisy wjazdowe

1. Polscy obywatele korzystać mogą z prawa swobodnego przepływu osób na terenach państw należących do wspólnoty Unii Europejskiej, w tym Bułgarii.

2. Wiza nie jest wymagana.

3. Od 1 stycznia 2007 roku Polacy mogą wjeżdżać na teren kraju i przebywać tam przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu oraz mogą przejeżdżać tranzytem na podstawie ważnych dowodów osobistych lub paszportów.

4. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

 paszport 900x450

5. Nie jest wymagane pełnomocnictwo rodziców małoletniego podróżującego z osobą trzecią. Radzimy jednak sporządzanie tego rodzaju dokumentu, który często przydaje się w przypadkach losowych np. choroby, nagłej potrzeby interwencji chirurgicznej, konieczności podpisania zgody na wystawienie paszportu tymczasowego w zamian zagubionego dokumentu tożsamości itp. Pełnomocnictwo powinno zawierać standardowe dane: imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego rodziców/opiekunów prawnych, dziecka i osoby, pod której opieką będzie się znajdować dziecko. Dokument może być w języku polskim.

6. Ważne jest posiadanie karty EKUZ lub ubezpieczenia medycznego. Ponadto do podróży zagranicznych małoletnie dziecko powinno posiadać ważny dowód osobisty albo paszport.

 

>>>ZOBACZ TAKŻE: Miejsca i atrakcje w Bułgarii.